eil.pngKolejna publikacja została również poświęcona tematyce związanej  z szeroko rozumianym Elektronicznym Rządem. Współcześnie przede wszystkim stopień informatyzacji determinuje pozycję państwa na arenie międzynarodowej.). Niniejsza publikacja stanowi również efekt współpracy zapoczatkowonej organizacją Summer School. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej mozna znaleźć opracowania dotyczące zagadnień związanych z eGovernment, ale z perspektywy doświadczeń Polski. Natomiast w dtugiej części znalazły się nagrodzone w trakcie Summer School artykuły napisane przez uczestników projektu. Celem publikacji było przybliżenie uczestnikom tematyki gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego z uwględniem realiów Polski, Austrii, Węgier, Czech oraz Slowacji. Stanowi ona forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami charakteryzującymi się co prawda różnym stopniem wdrażania usług eGovernment, ale również podobieństwem historycznych doświadczeń ustrojowych oraz położenia geograficznego.