Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego działające przy Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone dokumentowi elektronicznemu w postępowaniu administracyjnym, na przykładzie orzeczeń sądów administracyjnych, które odbędzie się 27 kwietnia 2015 r, w sali 318 budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii o godzinie 17:00.

Ustawa z 2005 roku o "informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne", zawiera następujące definicje: "dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych", oraz: "informatyczny nośnik danych – materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej".

Zwraca się uwagę na liczne nieścisłości sformułowań ustawowych i wątpliwości związane z ich stosowaniem. W szczególności, przy dosłownym traktowaniu zapisu ustawy, dokument elektroniczny nie może być przesyłany drogą elektroniczną, gdyż wówczas, jako nie zapisany na nośniku danych, traci swój charakter (przestaje być dokumentem elektronicznym w rozumieniu ustawy). Pozostaje to w sprzeczności np. z treścią art. 14. § 1. kpa, mówiącą o doręczaniu dokumentów elektronicznych środkami komunikacji elektronicznej. 

Właśnie w tą tematykę wprowadzi nas mgr Karol Szczurek doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie to jest kolejnym spotkaniem organizowanym przez SKN Blok Prawa Komputerowego w ramach cyklu informatyzacja postępowań w Polsce. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 
Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/370220673165240/