ss.jpgW 2008 r. we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja cyklicznego projektu "Summer School on European ICT Law", której polska edycja organizowana byla przez Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego (SKN – BPK) we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) – jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wydziały prawa z czterech kooperujących uczelni wyższych w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej (Vienna Group): Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu, Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Pecs. Projekt ten jest elementem szerszej kooperacji między wymienionymi uczelniami, która zapewnia przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, a tym samym wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Celem Konferencji było przybliżenie uczestnikom tematyki gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego. 

W związku z realizacją projektu została wydana publikacja zawierające materiały dydaktyczne oraz artykuły dotyczące tematu przewodniego. Językiem publikacji jest język angielski.
eil.pngKolejna publikacja została również poświęcona tematyce związanej  z szeroko rozumianym Elektronicznym Rządem. Współcześnie przede wszystkim stopień informatyzacji determinuje pozycję państwa na arenie międzynarodowej.). Niniejsza publikacja stanowi również efekt współpracy zapoczatkowonej organizacją Summer School. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej mozna znaleźć opracowania dotyczące zagadnień związanych z eGovernment, ale z perspektywy doświadczeń Polski. Natomiast w dtugiej części znalazły się nagrodzone w trakcie Summer School artykuły napisane przez uczestników projektu. Celem publikacji było przybliżenie uczestnikom tematyki gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego z uwględniem realiów Polski, Austrii, Węgier, Czech oraz Slowacji. Stanowi ona forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami charakteryzującymi się co prawda różnym stopniem wdrażania usług eGovernment, ale również podobieństwem historycznych doświadczeń ustrojowych oraz położenia geograficznego. 
wse.jpgMirosław Sadowski, Szymaniec Piotr (red.), Wrocław 2010
 
Drugą część prezentowanego tomu stanowi zbiór prac – działającej w ramach SKN - Blok Prawa Komputerowego Grupy Badawczej „EAdministracja”, nad którą opiekę merytoryczną sprawowała Anna Zalesińska. Teksty te dotyczą problematyki informatyzacji postępowania administracyjnego w USA i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Pierwszy artykuł, autorstwa Justyny Mielczarek, Filipa Kmiciewicza oraz Michała Stawińskiego, koncentruje się na analizie regulacji prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Następnie Rafał Cibis, Filip Cłapka i Rafał Rybicki przybliżają zagadnienia eadministracji w Wielkiej Brytanii. W kolejnym tekście Anna Materla przeanalizowała kwestię e-administracji w Niemczech. Anna Łuczak, Anna Popowicz i Michał Zieliński omówili zaś regulacje dotyczące tej problematyki obowiązujące w Finlandii. Ostatnia praca cyklu, pióra Marcina Chlewickiego, Anny Kędzierskiej i Mateusza Oranowskiego, zawiera natomiast prezentację estońskich rozwiązań z zakresu elektronicznej administracji.

Publikacja jest dostępna on-line pod tym adresem.