Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nowa ustawa konsumencka a zakres ochrony konsumenta, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Wydarzenie organizowane jest we współpracy Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, działającego przy Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego działającego przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Wykład inaugurujący wygłosi prof. Jacek Gołaczyński, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Koordynator Krajowy do spraw Informatyzacji, Patron Honorowy Bloku Prawa Komputerowego.
 
Naszą inicjatywę kierujemy do studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki z zakresu praw i ochrony konsumentów. Celem Konferencji jest przybliżenie najnowszych zmian w prawie konsumenckim wprowadzonych szeroko komentowaną ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, omówienie ich wpływu na specyfikę obrotu konsumenckiego oraz sprzeczności powstałych wskutek ingerencji nowej regulacji w różne sfery stosunków prawnych z udziałem konsumentów.
 
Nowa ustawa konsumencka, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. po półrocznym vacatio legis, stanowi efekt działań ustawodawcy w kierunku transpozycji do wewnętrznego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Za cel przyjmuje również poprawę wcześniejszej transpozycji dyrektywy 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji i tym samym wprowadza szereg zmian do Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów o sprzedaży, rękojmi i gwarancji.
 
Mimo tak długiego okresu wdrożeniowego regulacja nadal budzi poważne wątpliwości, zasługujące na naukową dyskusję oraz wnikliwą analizę. Powyższą wymianę poglądów umożliwi nam zaplanowana na kwiecień Konferencja Naukowa, kierowana do szerokiego grona słuchaczy oraz pozwalająca na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętego obrotu konsumenckiego. Zważywszy na rozległy zakres zmian wprowadzonych ww. ustawą, a także kwestię ich zgodności z dotychczas obowiązującymi aktami prawa, pozostawiamy Państwu szerokie pole do rozważań, sugerując m.in. podejmowanie zagadnień problematycznych i interdyscyplinarnych.
 
Wstępnie proponujemy Państwu następujące bloki tematyczne/zagadnienia, równocześnie zastrzegając sobie możliwość dokonywania zmian w tym zakresie:

- konsument jako słabsza strona stosunków prawnych – problemy definicyjne, zakres ochrony a zasadność modyfikacji uprawnień konsumenta;

- zakres normowania nowej ustawy konsumenckiej: nowe regulacje dot. m.in.: zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość, umowy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy na odległość dotyczącej usług finansowych;

- sprzedaż, rękojmia, gwarancja, czyli jak zmiany w Kodeksie cywilnym wpływają na zakres ochrony konsumenta;

- przedsiębiorca jako druga strona czynności prawnej z udziałem konsumenta – treść jego obowiązków i odpowiedzialności;

 
Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne propozycje wystąpień związanych z problematyką Konferencji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników!
 
Ze względu na rezygnację z pobierania opłaty konferencyjnej nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu noclegów ani pokryć kosztów przejazdu. Zapewniamy natomiast materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, drobny poczęstunek, a także niezapomniane wrażenia.
 
Przewidujemy również wydanie recenzowanej publikacji po konferencyjnej - szczegółowe informacje zostaną wysłane przyszłym prelegentom