W poniedziałek 23.04.2012 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się rozprawa symulowana z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do rejestracji posiedzeń sądowych, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego i Uniwersytecką Poradnię Prawną.

Zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości poprzez wdrożenie nowych technologii w systemie sądownictwa niesie za sobą wiele pytań w kontekście aspektów praktycznych. Tak też spotkanie miało na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów i zaprezentowanie funkcjonalności e-protokołu.

W spotkaniu, które otworzył Sędzia Sądu Okręgowego, Pan Grzegorz Karaś - współtwórca pierwszej w Polsce symulacji rozprawy z prezentacją sprzętu do elektronicznego protokołowania, wzięli udział studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mgr Anna Zalesińska przedstawiła założenia i cele polskiej reformy sądownictwa, a następnie obecni na sali Goście mieli możliwość obejrzeć przebieg rozprawy rejestrowanej przez sprzęt elektroniczny. Po zakończeniu symulacji, Pan Sędzia Grzegorz Karaś, który przeprowadził już około 200 rozpraw z e-protokołem, przedstawił funkcjonalność systemu i omówił aspekty informatyzacji postępowania  sądowego z punktu widzenia praktyka.

Uprzejmie dziękujemy Panu Sędziemu Marcinowi Sosińskiemu, Wiceprezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu za udostępnienie sali oraz zapewnienie warunków technicznych koniecznych do przeprowadzenia rozprawy, Panu Sędziemu Grzegorzowi Karasiowi za omówienie wyników symulacji w kontekście praktycznych aspektów funkcjonowania e – protokołu, Pani mgr Annie Zalesińskiej za omówienie założeń polskiej reformy, Panu Rafałowi Ciskowi, redaktorowi naczelnemu portalu www.nowemedia.com.pl za patronat medialny i nagranie rozprawy, Panu Tomaszowi Januszkiewiczowi za pomoc przy obsłudze multimediów oraz studentom z Bloku Prawa Komputerowego i Uniwersyteckiej Poradni Prawnej za przygotowanie symulacji.

Rozprawa symulowana - relacja wideo

Symulowana rozprawa z e-protokołem we Wrocławiu (Nowemedia.org.pl)


W dniach od 31 lipca do 5 sierpnia 2011 w Reichenau (Austria) odbyła się kolejna edycja Summer School of ICT and IPR Law. Tym razem na konferencję przybyli uczestnicy z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Holandii, Polski, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Chin i USA. W spotkaniu udział wzięły  także reprezentantki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współpraca w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej, która zrzesza wybrane uczelnie Europy Środkowej, została rozszerzona o nowego partnera, którym jest projekt Co-Reach (http://www.coreach-ipr.org/index.html). Również forma szkoły letniej uległa pewnej modyfikacji – uczestnicy zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było rozwiązanie dwóch kazusów uwzględniając rozwiązania prawne każdego z reprezentowanych krajów. Dodatkowo każdy dzień konferencji został poświęcony odrębnej dziedzinie szeroko pojętego prawa komputerowego.  W formie wykładów i dyskusji zostały omówione zagadnienia ochrony danych osobowych, prawa umów i odpowiedzialności oraz przez dwa dni zajmowano się prawem autorskim. Przeprowadzono również warsztaty odnośnie sporządzania projektów umów. Ostatniego dnia zaprezentowano wyniki pracy w grupach. 

Organizatorzy zadbali również o cześć rozrywkową. Uczestnicy mieli okazję zawrzeć nowe znajomości podczas m.in. degustacji wina, wypadu na kręgle oraz wycieczki w góry.  
W dniu 9 stycznia 2009 r. Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego było organizatorem seminarium naukowego poświęconego prawu gospodarczemu Unii Europejskiej.
Specjalnymi gośćmi seminarium byli studenci Uniwersytetu Warszawskiego, skupieni wokół działającego tam Koła Naukowego Prawa Europejskiego, którego opiekunem naukowym jest dr Anna Zawidzka.
Członkowie SKN – BPK przygotowali następujące wystąpienia:
  1. mgr Anna Zalesińska – "Sąd XXI wieku. Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości"
  2. mgr Tomasz Jarzębowski – "Czy komputer zastąpi sędziego?"
  3. mgr Dominik Góra – "Elektroniczne doręczenia – przyczynek do dyskusji"
  4. Rafał Rybicki – "Miejsce Unii Europejskiej w nowym ładzie światowym"
  5. Łukasz Cieślak – "Dostęp do informacji publicznej i jej ponowne wykorzystanie w Unii Europejskiej"
Członkowie Koła Naukowego Prawa Europejskiego przygotowali zaś wystąpienia poświęcone następującym zagadnieniom:
  1. Mateusz Kamiński - Prawa człowieka a swobody gospodarcze Wspólnot Europejskich
  2. Elżbieta Krajewska - "Złota akcja" w orzecznictwie ETS - wybrane problemy
  3. Karolina Sereja - Stosowanie prawa konkurencji w sektorze farmaceutycznym
  4. Łukasz Cieśla - Stan i perspektywy europejskiego oraz polskiego prawa spółek
Członkowie Koła pod Opieką dr D. Adamskiego uczestniczyli w Summer School on European Information Law, która odbyła się na początku września 2007 roku. 
6 maja 2007 r odbyło się walne zebranie członków BPK, na którym odbyły się wybory nowego zarządu Koła. Przewodniczącym został Łukasz Cieślak, wiceprzewodniczącym Tomasz Januszkiewicz, skrabnikiem Anna Zalesińska. Poprzedni zarząd przedstawił również podsumowanie okresu swojej działalności w roku akademickim 2006/07.
7 marca 2007 r. odbyło się spotkanie członków Koła. Podsumowana została na nim działalność w ubiegłym semestrze oraz przedstawione zostały plany na przyszłość. Najbardziej aktywni członkowie wynagrodzeni zostali upominkiem w postaci kubka z logiem naszego Koła. Po oficjalnej części, spotkanie przeniosło się w bardziej przyjazne studentom miejsce.


Spotkanie z Profesorem Wolfgangiem Kilianem z Institut fur Rechtsinformatik (Uniwersytet w Hanowerze), zorganizowane przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Blokiem Prawa Komputerowego. Seminaria dotyczyły zagadnień zagadnień komunikacji elektronicznej.
Czwarte spotkanie z cyklu WorkshopIT poprowadził dr Robert Koszut. Wygłosił wykład pt. Wybrane zagadnienia przestępczości teleinformatycznej


Trzecie spotkanie z cyklu WorkshopIT poprowadził dr Dariusz Adamski, adiunkt Centrum Badań Porblemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wygłosił wykład pt. Informatyzacja a prawo podatkowe
Drugie spotkanie z cyklu WorkshopIT poprowadziła mgr Sylwia Kotecka, doktorantka Centrum Badań Porblemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wygłosiła wykład pt. Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną
Pierwsze spotkanie z cyklu WorkshopIT poprowadził Krzysztof Kamiński z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wygłosił wykład pt. Komputer narzędziem w rękach prawnika
Pobierz prezentację